Skip links

Audit intern

Entitatea de audit are dreptul să presteze servicii de excutare a funcției de audit intern, s-au a funcției cenzorului/ comisiei de cenzor.

Serviciul audit intern este o subdiviziune structurală autonomă în cadrul entității.
Serviciul are în competența sa următoarele atribuţii de bază:
– acordă consultanţă cu privire la procesele de management al riscurilor ṣi de control, ṣi oferă recomandări privind îmbunătăţirea eficacităţii acestora, generând valoare adăugată și îmbunătățind activităţile întregii entităţi;
– asigură consilierea conducerii privind buna funcţionare a sistemelor de management şi control din cadrul entităţii;
– efectuează activităţi de audit public intern în vederea evaluării dacă sistemul de management financiar şi control este transparent şi conform cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.