Skip links

Expertiza judiciară – economică

Expertiza judiciară se efectuează de către expertul judiciar înscris în Registrul de stat al experţilor judiciari. Expertiza judiciară se efectuează în temeiul actului de dispunere a expertizei judiciare, emis în conformitate cu prevederile legislaţiei de procedură.

Expertiza judiciară – economică este un mijloc de probă, de constatare, confirmare, evaluare, lămurire sau dovedire, pe baza cercetării ştiinţifice de specialitate, a adevărului obiectiv cu privire la o anumită faptă, împrejurare, problemă, situaţie, cauză sau litigiu de natură economico-financiară.

Scop: Cercetarea și analiza relațiilor economice și financiare dintre părțile aflate în litigiu. Expertizarea operațiunilor asupra bunurilor și serviciilor (fluxurilor economice), a celor de repartiție (formarea și circulația veniturilor), financiare și de capital. Cercetarea actelor și faptelor ce rezultă din activitatea contribuabilului privind legalitatea și conformitatea declarațiilor fiscale, corectitudinea și exactitatea îndeplinirii obligațiilor fiscale. Verificarea modului de realizare a veniturilor, de reducere a cheltuielilor și de diminuare a arieratelor.

Raportul de expertiză judiciară – este elaborat după efectuarea expertizei, expertul își expune cercetările şi concluziile.
Raportul de expertiză este valabil dacă sînt respectate cumulativ următoarele condiţii:

  • laboratorul în care a fost efectuată expertiza judiciară este autorizat şi actul de autorizare este valabil;
  • cercetările au fost efectuate pentru specialitatea de expertiză judiciară pentru care laboratorul este autorizat;
  • expertiza a fost efectuată prin metode şi proceduri aprobate;
  • expertiza a fost efectuată cu aparataj standardizat, în cazul expertizelor judiciare efectuate cu utilizarea aparatajului, mijloacelor tehnice sau a altui utilaj;
  • expertiza a fost efectuată de un expert judiciar inclus în Registrul de stat al experţilor judiciari sau de către o persoană recunoscută în calitate de expert judiciar în procesul respectiv de către ordonatorul expertizei;
  • prezentarea cu bună ştiinţă a unor concluzii false în raportul de expertiză atrage răspundere penală conform legislaţiei.